فرایندی که با آن شتاب می‌گیرید!

از ایده تا شتابدهی و گسترش

۱- ثبت طرح و پذیرش

ارائه درخواست بر روی وبسایت مرکز نوآوری و تکمیل طرح‌نامه

۲- بررسی اولیه

بررسی اولیه فرم‌های ثبت‌شده توسط کارشناسان مرکز

۳- ارزیابی

بررسی طرح‌نامه شما در کمیته ارزیابی و دعوت برای مصاحبه‌ی حضوری به دانشگاه

۴- مصاحبه و ارائه

دعوت از تیم‌های منتخب برای مصاحبه و ارائه‌ی حضوری

۵- قبول همکاری

تعیین نوع حمایت و پذیرش گروه‌های برتر(خوش آمدید!)

۶- استقرار در مرکز نوآوری

استقرار در مرکز و شروع شتابدهی